MENNESKET ER I FERD MED Å FORÅRSAKE KLODENS SJETTE MASSEUTRYDDELSE

Humankind has not woven the web of life. We are but one thread within it. Whatever we do to the web, we do to ourselves. All things are bound together. All things connect.

~ Chief Seattle ~ 

 
(c) Hel PhotoArt

Verdens arter utryddes 1000 ganger raskere enn det som er naturlig. Når vi snakker om en masseutryddelse, så snakker vi om at størsteparten av artsmangfoldet innenfor mange dyre- og plantegrupper blir utryddet på omtrent samme tid. Uansett hvilke organismegrupper man ser på, så dør arter ut med en mye høyere hastighet enn det som er normalt. Der det tidligere var naturlige årsaker til masseutrydding, er det menneskearten som nå er trusselen.
>>


Menneskelig påvirkning er den viktigste årsaken når vi snakker om tap av biologisk mangfold. Her handler det særlig om klimaendringer, og fragmentering og tap av habitat. Hvis man snakker om vesentlige endringer og ødeleggelser av funksjoner i forskjellige økosystemer, så er man der allerede i dag.

For å kartlegge hvilke arter og organismegrupper som står i fare for utryddelse, bruker man blant annet den norske rødlista som utarbeides av Artsdatabasen. Man kan klare å redusere tapet av biologisk mangfold, men det krever store omlegginger og tiltak som går langt inn i de økonomiske systemene våre. Det krever store tiltak, og er noe som politikerne må ta tak i.

På både den internasjonale og norske rødlisten er det en relativt stor andel av biomangfoldet som står i fare for å bli utryddet. Dette gjelder generelt sett de fleste grupper av både dyr og planter. De gruppene som er hardest rammet på verdensbasis, er amfibier, frosker og ulike innsektsgrupper.

Dyr, planter, insekter – alt virker sammen. Tap av ulike arter kan resultere i endring eller tap av funksjon i ulike økosystemer. Resultatet kan være at økosystemer kollapser.

Et konkret eksempel er hvordan torvmyr binder karbon. Ødelegges torva, så frigis karbon og klimagasser. Også med tanke på matsikkerhet, er vi avhengig av mange ulike typer økosystemtjenester. Det være seg mattilførsel, rent vann og flomvern.

Forskere peker på at blant annet norske ferskvannssystem er sårbare, fordi vi i utgangspunktet har en ganske artsfattig fiskefauna. For de artene som lever i norske vann og vassdrag, kan introduksjon av nye arter på grunn av blant annet klimaendringer, derfor få store konsekvenser.

Når en stor del av artsmangfoldet står i fare for å dø ut, er det vanskelig å forutse hva konsekvensene kan bli.

Hentet fra: