MENNESKET ER I FERD MED Å FORÅRSAKE KLODENS SJETTE MASSEUTRYDDELSE

Humankind has not woven the web of life. We are but one thread within it. Whatever we do to the web, we do to ourselves. All things are bound together. All things connect.

~ Chief Seattle ~ 

 
(c) Hel PhotoArt

Verdens arter utryddes 1000 ganger raskere enn det som er naturlig. Når vi snakker om en masseutryddelse, så snakker vi om at størsteparten av artsmangfoldet innenfor mange dyre- og plantegrupper blir utryddet på omtrent samme tid. Uansett hvilke organismegrupper man ser på, så dør arter ut med en mye høyere hastighet enn det som er normalt. Der det tidligere var naturlige årsaker til masseutrydding, er det menneskearten som nå er trusselen.
>>